Bài tập ôn nhanh cách phát âm đuôi s/es

12/19/2019 9:28:52 PM
Bộ câu hỏi về cách phát âm đuôi s/es giúp các bạn củng cố lại kiến thức vững vàng cho kỳ thi THPT QG 2020 sắp tới.

I. Quy tắc phát âm đuôi -s:

1. Khi âm cuối cùng của một từ là âm rung => đuôi  -s thêm vào cũng được phát âm thành âm rung.

Ví dụ: lives, sings, clothes, needs, ...

2. Khi âm cuối cùng của một từ là âm không rung => đuôi  -s thêm vào cũng được phát âm thành âm không rung.

Ví dụ: likes, stops, roofs, laughs, ...

 

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.
 • thinks
 • invites
 • develops
 • arrives

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • maps
 • laughs
 • lengths
 • clothes
Choose the word whose underlined part is pronounced differently from those of the others.
 • hates
 • dates
 • bakes
 • smiles

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • concerns

 • fingers

 • attacks

 • medals

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • talks

 • takes

 • decides

 • completes

Choose the words with the underlined parts pronounced differently from the others.

 • prepares

 • erupts

 • stops

 • photographs

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • musicians

 • highlands

 • assignments

 • problems

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • friends

 • opinions

 • picnics

 • computers

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • chores

 • halves

 • becomes

 • minutes

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • clothes

 • cloths

 • roofs

 • books

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • attempts

 • shares

 • looks

 • escapes

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • serves
 • hopes
 • likes
 • writes

II. Quy tắc phát âm đuôi -es:

1. Khi một từ kết thúc bằng một trong các phụ âm: -s, -ss, -x, -sh, -ch => đuôi -es thêm vào được phát âm là /iz/.

Ví dụ: buses, matches, washes, misses, mixes, ...

2. Khi một từ kết thúc bằng một trong các đuôi: -(d)ge, -ce, -se => đuôi -s thêm vào kết hợp với đuôi "e" trước nó được phát âm là /iz/.

Ví dụ: introduces, practises, bridges, oranges, ...

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • grasses

 • stretches

 • changes

 • potatoes

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.
 • oranges
 • washes
 • watches
 • stores

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others. 

 • buses

 • speeches

 • noses

 • leaves

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • tomatoes
 • changes
 • boxes
 • watches

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

 • dislikes
 • exchanges
 • completes
 • escapes

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation.

 • studies
 • cries
 • supplies
 • buzzes

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

 • colleges

 • clothes
 • churches
 • exercises

Choose the word which underlined part is pronounced differently from that of the others.

 • horses

 • houses

 • chooses

 • rises