Bài tập hoàn thành câu - Động từ theo sau bởi V-ing

3/21/2020 7:29:20 PM

I. Trong tiếng Anh, có rất nhiều động từ được theo sau bởi V-ing: S + V1 + V2-ing.

Các động từ/cụm từ (V1) mà động từ sau nó ở dạng V-ing (V2) thường gặp là:

admit enjoy mind suggest
avoid finish miss get/be used to (quen với việc gì)
consider forgive practise look forward to (mong ngóng điều gì)
deny imagine postpone can't help (không thể không làm gì)
delay hate risk can't stand (không thể chịu đựng được việc gì)

E.g.:

 • Neil denies breaking the window. (Neil phủ nhận việc phá vỡ cửa sổ.)
 • I can't stand working with him. (Tôi không thể chịu đựng được việc phải làm việc cùng anh ta.)

My grandmother is used to ______ up early in the morning.

 • get
 • got
 • getting
 • have gotten

The girl students enjoy _______ English songs.

 • being sung
 • to be sung
 • to sing
 • singing

Choose the correct answer.

Although she is unkind, I can't help ______ her.

 • to be liked
 • being liked
 • to like
 • liking

II. Nếu chủ ngữ thụ hưởng động từ thứ hai (dạng bị động), thì cấu trúc của cụm động từ là: S + V1 + being V2(pp)

E.g.: The baby loves being carried about by his mom. (Thằng bé thích được (mẹ) bế đi lòng vòng.)

Dạng cấu trúc này thường gặp trong các đề thi THPT QG hơn cấu trúc căn bản được nhắc đến trong phần I.

Choose the correct answer.

I am angry because you didn’t tell me the truth. I don’t like _______.

 • to have deceived
 • to deceive
 • being deceived
 • deceiving

Does Dr. Johnson mind _____ at home if his patients need his help?

 • being called
 • to be called
 • calling
 • to call

Choose the correct answer.

No one enjoys _______ in public.

 • being made fun of
 • to be made fun of
 • making fun of
 • to make fun of

III. Ghi nhớ.

Các động từ (V2) theo sau một số động từ (V1) khác (xem phần I ) có thể được viết như sau:

- dạng chủ động: S + V1 + V2-ing

- dạng bị động: S + V1 + being + V2(pp)

Moderation doesn’t mean _____ the foods you love.

 • to eliminate
 • eliminating
 • to prevent
 • preventing

I don't feel like ______ questions about my personal life by other people.

 • to be asked
 • to ask
 • asking
 • being asked

He doesn’t enjoy _______ basketball.

 • to play
 • plays
 • played
 • playing

They suggested _____ the archaeological site the next weekend.

 • to visit
 • visiting
 • should visit
 • would visit

Choose the correct answer.
I can't stand ______ what to do.

 • to be told
 • having told
 • being told
 • to have told

I can’t help _____ that Charlotte would look better if she lost some weight.

 • to think
 • thinking
 • to thinking
 • think

She has avoided ______ by you so far.

 • to meet
 • to be met
 • being met
 • to have met

Choose the correct answer.

I am looking forward to ________ you.

 • see
 • seeing
 • be seeing
 • be seen