Ôn luyện ngữ pháp vào 6 số 14: Too and enough (Too và enough)

10/7/2020 10:50:00 AM

Cùng bắt đầu bài học về các cấu trúc với Too và Enough ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, em đã ôn lại những cấu trúc cơ bản về Too và Enough:

 • Cách sử dụng và vị trí của Too
 • Cách sử dụng và vị trí của Enough
 • Phân biệt Too và Enough

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng các cấu trúc cơ bản về Too và Enough đã xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

I haven't got _____ to pay the bill until I get my salary.

 • enough money
 • too much money

It was far _____ to pick up.

 • too heavy
 • heavy enough

I bought a new watch. Finally, I had _____ to buy it.

 • enough money
 • too much money

Don't worry. We still have _____ time to get there before it closes.

 • too
 • enough
 • such
 • very

- "How are you getting to Rome?"

- "It’s _____ expensive for us to go by plane, so we’re taking the train to Rome."

 • such
 • enough
 • too
 • that

He's not _____ to vote and go to war.

 • old enough
 • enough old
 • too young
 • young too

Choose the underlined part that needs correction.

The sea is so bright for us to look at directly.

 • The sea
 • so
 • to look at
 • directly

Choose the underlined part that needs correction.

The solar energy that gets to the earth cannot provide power enough for the world’s population.

 • The
 • that gets
 • power enough
 • for

Choose the underlined part that needs correction. 

The keyboard with alphabet keys is enough easy to use to give program instructions to the computer.

 • is
 • enough easy
 • program instructions
 • computer

Choose the underlined part that needs correction.

George is not enough intelligent to pass this economics class without help.

 • enough intelligent
 • to pass
 • economics
 • help

Choose the sentence that best combines each pair of sentences in the following question.

The coffee was not strong. It didn't keep us awake.

 • The coffee was not strong enough to keep us awake.
 • Had the coffee been very strong, it couldn't have kept us awake.
 • So strong was the coffee that it didn't keep us awake.
 • We were kept awake because the coffee was strong.

Choose the sentence that is closest in meaning to the following question.

The rain was too heavy for the umbrella we were using to have much effect.

 • As soon as we opened our umbrella, we realized that the rain was too heavy for it.
 • We needn’t have opened our umbrella since it was raining too heavily for it anyway.
 • In heavy rains, the umbrella we used to own didn’t actually protect us at all.
 • We opened the umbrella, but the rain wasn’t light enough for it to protect us much.

Choose the sentence that is CLOSEST in meaning to the sentence given.

She wasn't early enough to catch the bus.

 
 • She wasn't late for the bus.
 • She arrived too early for the bus.
 • She didn't arrive late for the bus.
 • She was too late to catch the bus.

Make a complete sentence using the given wordsChange the form of the words or add other words if necessary.

weather/ too/ hot/ us/ go/ jog.

 

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

We didn’t go to the meeting because we were very busy.

=> We were too .........

 

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

Laura is too young to vote in the election. (OLD)

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

The TV programme was so complicated that none of the children could understand it. (TOO)