Ôn luyện Ngữ pháp thi vào 6 số 42: The Second Conditional (Câu điều kiện loại 2)

12/16/2020 9:42:00 AM

Cùng bắt đầu bài học về Conditional type 2 (Câu điều kiện loại 2) ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn xem trên điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, bạn đã ôn lại những kiến thức cơ bản về Câu điều kiện loại 2:

 • Giới thiệu chung về Câu điều kiện
 • Cách sử dụng Câu điều kiện loại 2
 • Lưu ý về Câu điều kiện loại 2

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về Câu điều kiện loại 2 đã xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

If our teacher were here now, he _____ us with this difficult exercise.

 • has helped
 • helps
 • will help
 • would help

My English is not good. If I _____ English well now, I _____ able to go abroad.

 • spoke / were
 • speak / would be
 • had spoken / would have been
 • spoke / would be

Why don’t we emigrate? If we ____ in Australia, at least the weather ____ better.

 • lived / would be
 • didn’t live / is
 • live / would be
 • live / will be

Choose the underlined part that needs correction.

If there were flying saucers, there will be traces of their landing.

 • there
 • flying
 • will be
 • their landing

Choose the underlined part that needs correction.

If I was you, I wouldn’t tell them the truth.

 • If
 • was
 • wouldn’t
 • the truth

Choose the underlined part that needs correction.

Would people be able to fly if they have two wings?

 • be able
 • to fly
 • they
 • have

Complete the second sentence using the word given that has the same meaning to the first.

Tony doesn’t have free time, so he can’t play football with his friends.

=> If Tony .............

Complete the second sentence using the word given that has the same meaning to the first.

It is too hot now, so we consume a lot of electricity. 

=> If ..........

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

You should take the train instead of the bus. (WERE)

Choose the sentence closest in meaning to the following question.

Ally wants to buy that dress, but she doesn't have enough money.

 • If Ally had enough money, she will buy that dress.
 • If Ally has enough money, she can buy that dress.
 • If Ally had enough money, she could buy that dress.
 • If Ally have enough money, she could buy that dress.