Ôn luyện Ngữ pháp thi vào 6 số 46: Reported statements: tense changes (Câu gián tiếp: thay đổi thì)

12/25/2020 3:03:00 PM

Cùng bắt đầu bài học về Câu gián tiếp: thay đổi thì ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn xem trên điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, bạn đã ôn lại những kiến thức cơ bản về Câu gián tiếp thay đổi thì:

 • Giới thiệu chung về Câu gián tiếp 
 • Các dạng Câu gián tiếp 
 • Cách lùi thì trong Câu gián tiếp thay đổi thì
 • Cách đổi động từ khuyết thiếu trong Câu gián tiếp thay đổi thì
 • Cách đổi đại từ trong Câu gián tiếp
 • Cách đổi trạng từ và từ chỉ định trong Câu gián tiếp

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về Câu gián tiếp: thay đổi thì có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

The students said that they _____ their work the following week.

 • would finish
 • finished
 • will finish
 • finish

Robert wanted to know if I was leaving the _____ Friday.

 • following
 • ago
 • previous
 • before

Mr. Long said that he ____ in Ho Chi Minh City then.

 • is living
 • has lived
 • will live
 • lived
The guest told the host that _____.
 • I must go now
 • he must go now
 • he had to go now
 • he had to go then

He told me _____ for America the following day.

 • whether he was leaving
 • if he would leave
 • what he will leave
 • that he would leave

They said they had come back _____.

 • the next day
 • the following day
 • the day after tomorrow
 • the previous day

Choose the underlined part that needs correction.

She said that the books in the library will be available the following day.

 • that
 • in
 • will be
 • following

Choose the underlined word or phrase that needs correction.

He said that he has done his homework since 7 o’clock.

 • said
 • has done
 • homework
 • since

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

“I come from England.” Mr. Johnson said

=> Mr. Johnson said .............

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

"We are making progress for the official meeting in Singapore next week." said the statesman.

=> The statesman said ...........

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

"Matthew joined the drama group last month," Bill told me.

=> Bill told ............