Ôn luyện Ngữ pháp thi vào 6 số 49: Expressing preference (Cấu trúc "hơn")

12/25/2020 7:03:00 PM

Cùng bắt đầu bài học về Cấu trúc "hơn" ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn xem trên điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, bạn đã ôn lại những kiến thức cơ bản về Cấu trúc "hơn":

 • Giới thiệu chung về Cấu trúc "hơn"
 • Cấu trúc "hơn" với "prefer"
 • Cấu trúc "hơn" với "would prefer"
 • Cấu trúc "hơn" với "would prefer... rather than..."
 • Cấu trúc "hơn" với "would rather"

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về Câu tường thuật: thay đổi thì có thể xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

Everybody in our family _____ fish to meat.

 • enjoys
 • likes
 • prefers
 • dislikes

I _____ to go on holiday abroad rather than stay in this country.

 • would prefer
 • would rather
 • had better
 • had prefer

They prefer reading books _____ watching TV.

 • than
 • more than
 • much than
 • to

Choose the underlined part that needs correction.

She’s saying things that many people would rather not to hear.

 • saying
 • that
 • would
 • not to hear

Choose the underlined part that needs correction.

I would prefer going on a sightseeing holiday rather than do nothing all day.

 • would prefer
 • going
 • rather than
 • do

Rearrange the words in a correct order to make a complete sentence (kéo từng từ/cụm từ về vị trí đúng để tạo thành câu hoàn chỉnh).

Rearrange the words in a correct order to make a complete sentence (kéo từng từ/cụm từ về vị trí đúng để tạo thành câu hoàn chỉnh).

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

My sister likes badminton more than soccer.

=> My sister prefers ..........

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

I would rather focus on studying than hang out during summer break.

=> I would prefer ..........

Complete the second sentence using the word given that has the same meaning to the first.

I think cycling is preferable to walking. (RATHER)