Ôn luyện Ngữ pháp thi vào 10 số 13: Too and enough (Too và enough)

10/21/2020 5:26:12 PM

Cùng bắt đầu bài học về các cấu trúc với Too và Enough ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, bạn đã ôn lại những cấu trúc cơ bản về Too và Enough:

 • Cách sử dụng và vị trí của Too
 • Cách sử dụng và vị trí của Enough
 • Phân biệt Too và Enough

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng các cấu trúc cơ bản về Too và Enough đã xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 nhé!

I didn't buy the jacket because it was _______.
 • big enough
 • too big
 • enough big
 • such big

I haven't got _____ to pay the bill until I get my salary.

 • enough money
 • too much money
I didn't know him _______, but I was still upset when he died.
 • too well
 • good enough

- "How are you getting to Rome?"

- "It’s _____ expensive for us to go by plane, so we’re taking the train to Rome."

 • such
 • enough
 • too
 • that
They took _______ on the first part and didn't finish the rest.
 • too much time
 • enough time
 • so time
 • such time

The cat was _____ to wait for the mouse to come out of its hole.

 • patient enough
 • so patient
 • enough patient
 • too patient

I left the job because I was making _____.

 • too little money
 • too few money
 • any money
 • some money

Choose the underlined part that needs correction.

The solar energy that gets to the earth cannot provide power enough for the world’s population.

 • The
 • that gets
 • power enough
 • for

Choose the underlined part that needs correction. 

The keyboard with alphabet keys is enough easy to use to give program instructions to the computer.

 • is
 • enough easy
 • program instructions
 • computer

Choose the sentence that best combines each pair of sentences in the following question.

The coffee was not strong. It didn't keep us awake.

 • The coffee was not strong enough to keep us awake.
 • Had the coffee been very strong, it couldn't have kept us awake.
 • So strong was the coffee that it didn't keep us awake.
 • We were kept awake because the coffee was strong.

Choose the sentence that is closest in meaning to the following question.

The rain was too heavy for the umbrella we were using to have much effect.

 • As soon as we opened our umbrella, we realized that the rain was too heavy for it.
 • We needn’t have opened our umbrella since it was raining too heavily for it anyway.
 • In heavy rains, the umbrella we used to own didn’t actually protect us at all.
 • We opened the umbrella, but the rain wasn’t light enough for it to protect us much.

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

Your brother was clever. He could do this exercise in a few minutes. (ENOUGH)

 

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

The TV programme was so complicated that none of the children could understand it. (TOO)

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

The children couldn't go swimming because the weather was very bad.

=> The weather was too .............

Rearrange the words in a correct order to make a complete sentence (kéo từng từ/cụm từ về vị trí đúng để tạo thành câu hoàn chỉnh).