Ôn luyện Ngữ pháp thi vào 10 số 22: Equal comparison (So sánh ngang bằng)

11/9/2020 4:44:00 PM

Cùng bắt đầu bài học về Equal comparison (So sánh ngang bằng) ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn xem trên điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, bạn đã ôn lại những kiến thức cơ bản về So sánh ngang bằng:

 • Giới thiệu chung về So sánh ngang bằng
 • Cách sử dụng cấu trúc So sánh ngang bằng với Tính từ, Trạng từ, Danh từ
 • Một số cấu trúc So sánh ngang bằng khác
 • Một số lưu ý về cách kết thúc câu So sánh

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về So sánh ngang bằng đã xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 nhé!

I don’t work so hard ____ my father.
 • so
 • as
 • than
 • more

His car is the same color _____ my uncle’s.

 
 • alike
 • as
 • like
 • to
Netball is similar _____ basketball.
 • with
 • of
 • to
 • from
Robert does not have _____ Peter does.
 • money more than
 • as many money as
 • more money as
 • as much money as

At school, David was _____ anyone else in his class.

 • as clever as
 • as clever than
 • cleverer as
 • cleverest

She speaks English _____ as her friend does.

 • as good
 • as well
 • better than
 • so well as

It’s important that parents treat all their children _____way.

 • alike
 • similar to
 • the same
 • identically
Recently, hotels have developed _____ restaurants.
 • as rapidly as
 • so rapidly as
 • as rapid as
 • more rapid

Rearrange the words in a correct order to make a complete sentence (kéo từng từ/cụm từ về vị trí đúng để tạo thành câu hoàn chỉnh).

Choose the sentence closest in meaning to the following question.

Many people think modern life is better than life in the past.

 • Many people think life in the past was better than modern life.
 • Many people think modern life is as good as life in the past.
 • Many people think life in the past was not as well as modern life.
 • Many people think life in the past was not as good as modern life.

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

This house is larger than their old house.

=> Their old house wasn't as ............