Ôn luyện Ngữ pháp thi vào 10 số 33: Adjectives or Adverbs? (Tính từ hay trạng từ?)

11/30/2020 3:59:00 PM

Cùng bắt đầu bài học về Adjectives or adverbs (Tính từ hay trạng từ) ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn xem trên điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, các bạn đã ôn lại những kiến thức cơ bản về Tính từ hay trạng từ:

 • Định nghĩa của tính từ và trạng từ
 • Chức năng của tính từ và trạng từ
 • Vị trí của tính từ và trạng từ
 • Mối quan hệ giữa tính từ và trạng từ
 • Một số lỗi thường gặp với tính từ và trạng từ

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về Tính từ hay trạng từ, đã xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 nhé!

I _____ had an accident this morning, when I ran a red light.

 • near
 • nearly

She's such a _____ dancer.

 • good
 • well
You were very _____ to lose the game.
 • unlucky
 • unluckily

Their apartment looks nice. In fact, it’s _____.

 • extremely comfortable
 • extreme comfortably
 • extreme comfortable
 • extremely comfortably

Yoko feels _____ again after her illness but she still cannot work _____.

 • strong/ hardly
 • strongly/ hard
 • strongly/ hardly
 • strong/ hard

We _____ in the evening and _____.

 • always watch TV / go late to bed
 • watch TV always / go to bed late
 • watch TV always / go late to bed
 • always watch TV / go to bed late

I turned around _____ because there was a _____ shout.

 • immediately / sudden
 • immediate / suddenly
 • immediate / sudden
 • immediately / suddenly

Mr. Loc, who teaches Maths here, speaks very _____ English.

 • best
 • good
 • well
 • fluently

The people questioned gave very _______.

 
 • different opinions
 • opinions different
 • differentiate opinions
 • opinions differentiate

Some children at the restaurant were shouting and behaving _____.

 • appropriate
 • inappropriately
 • inappropriate
 • appropriately

Choose the underlined part that needs correction.

She'll be coming tonight although I don't know exact when.

 • tonight
 • although
 • exact
 • when

Choose the underlined part that needs correction.

I didn’t enjoy the food at the party last night because it tasted horribly.

 • didn’t
 • food
 • because
 • horribly

Choose the underlined part that needs correction.

Final, I would like to thank everyone for coming to visit my sick mother this evening.

 • Final
 • to thank
 • for coming
 • sick mother